Algemene voorwaarden TVHEROES

-

-

1. Toepasselijkheid

Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW 21%

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TVHeroes.nl en op alle met TVHeroes.nl aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door TVHeroes.nl is ingestemd.

1.5 Onder “koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met TVHeroes.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 De internetsites van TVHeroes.nl richten zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.

1.7 TVHeroes.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsites van TVHeroes.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsites.

1.9 TVHeroes.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

-

-

Garantie en retourneren naar TVHeroes.NL

U heeft het artikel ontvangen, maar  is het niet wat u ervan verwacht heeft?

Voor iedere bestelling geldt een wettelijke zichttermijn van 14 dagen vanaf het  moment dat de bestelling bij u werd afgeleverd. Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken en beoordelen. U mag het artikel binnen deze  termijn in de originele staat en originele fabrieksverpakking retourneren. Indien het artikel en of verpakking beschadigd wordt geretourneerd, zullen wij  het aankoopbedrag niet retourneren.

Indien u iets zou willen terugsturen:

Stuur ons een e-mail dat u artikelen wilt terugsturen/terugbrengen en  vermeld daarin om welke artikelen het gaat. Vermeld tevens het  bijbehorende bestelnummer waarop u de artikelen heeft ontvangen. U ontvangt vervolgens van ons een RMA nummer via de e-mail.

Maak een briefje met uw naam, het bestelnummer en uw bankrekeningnummer en doe dit bij de artikelen in de verzenddoos.

Zodra wij de artikelen van u retour hebben ontvangen, controleren wij of alles nog in originele staat is. Indien dit in orde is,  ontvangt u van ons een creditnota met een overzicht van het bedrag dat word teruggestort naar uw  rekeningnummer. Na deze bevestiging ontvangt u van ons het creditbedrag binnen 7 werkdagen retour.

Artikelen die speciaal voor u worden besteld kunnen niet worden geretourneerd. Tevens zijn deze speciaal bestelde artikelen uitgesloten van alle actievoorwaarden.

De verzendkosten voor de retourzending zijn altijd voor de koper.

Op alle artikelen welke aangedreven worden door batterijen of andere electronische onderdelen zit fabrieksgarantie. De garantietermijn hiervoor verschilt per artikel.

Controleer altijd goed uw bestelling voordat u de verpakking(en) gaat verwijderen! Wij van TVHeroes.nl controleren onze uitgaande bestellingen altijd 2 keer voordat deze worden verzonden naar u. Mocht u na het verwijderen van de verpakking toch problemen ondervinden, neem dan altijd even contact op. Een tevreden klant telt voor twee bij ons !

 

-

-

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. TVHeroes.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: * de potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan TVHeroes.nl via elektronische weg verzonden. Deze zijn door TVHeroes.nl ontvangen. * de potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; * een offerte is door de koper getekend en door de TVHeroes.nl ontvangen ingeval door TVHeroes.nl een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door TVHeroes.nl herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal TVHeroes.nl de koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en TVHeroes.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van TVHeroes.nl gelden hierbij , voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonische of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De koper is de prijs verschuldigd die TVHeroes.nl in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijk (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van overeenkomst door TVHeroes.nl worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn in Nederland niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland en België gelden speciale tarieven.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door TVHeroes.nl

4. Betaling

4.1 Bestellingen via de internetsite worden betaald middels vooruitbetaling, of via iDeal. TVHeroes.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden – waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële koper- is voldaan.

4.3 In het geval door TVHeroes.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijn kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4 Bij niet of niet tijdige betaling door koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.5 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die TVHeroes.nl als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet tijdige betaling is TVHeroes.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft TVHeroes.nl ernaar om op de dag dat de betaling van de bestelling is ontvangen de bestelde goederen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Bij overschrijding van die termijn heeft de consument het recht om zijn bestelling kosteloos te annuleren. TVHeroes.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. TVHeroes.nl streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de koper te melden.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de koper.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5,6 Wij maken u erop attent dat, de door u gewenste afleverdatum niet altijd kan worden gerealiseerd!

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De koper krijgt zijn geld terug. De koper betaald de eventuele vrachtkosten voor de retourzending.

7. Tevredenheidsgarantie

7.1 De consument koper kan binnen veertien (14) dagen na levering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met TVHeroes.nl aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De kosten voor de retourzending zijn altijd voor de koper.

7.2 TVHeroes.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaan.

7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument koper.

7.4 Indien de consument koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt TVHeroes.nl binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument- koper aan TVHeroes.nl betaalde.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met TVHeroes.nl is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen , doorleveren, vervreemden, of anderszins, bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid.

9.1 Voor door TVHeroes.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. TVHeroes.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

9.2 TVHeroes.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. TVHeroes.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzet derving.

9.3 Indien TVHeroes.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • Indien      er verandering in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen      reparaties die niet met toestemming van TVHeroes.nl of de fabrikant zijn      verricht,;
  • Indien      de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of      onleesbaar gemaakt;
  • Indien      gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of      onoordeelkundig gebruik;
  • Indien      beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig      onderhoud.

9.5 De koper is gehouden TVHeroes.nl te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen TVHeroes.nl zouden kunnen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

9.7 Het is mogelijk dat TVHeroes.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. TVHeroes.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite van TVHeroes.nl, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom

11.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weer gegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij TVHeroes.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TVHeroes.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens

12.1 TVHeroes.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

12.2 TVHeroes.nl neemt daarbij de van toepassing zijn de wet- en regelgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van TVHeroes.nl of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

15. Diversen

TVHeroes.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een(1) werkdag te beantwoorden. De TVHeroes.nl is een onderdeel van Handelsonderneming Hoekstra, de Jister 22, 8621 DR, te Heeg.

Last update 01-02-2012

Privacy

UW PRIVACY IS GEWAARBORGD

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van TVHeroes.nl, zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, laat u dit ons weten via verkoop@tvheroes.nl. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy richt u aan TVHeroes.nl, Afdeling Klantenservice, de Jister 22, 8621 DR Heeg.

ADRESWIJZIGING

Klanten zijn verplicht TVHeroes.nl,van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang TVHeroes.nl,geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij TVHeroes.nl,bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u TVHeroes.nl,om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkings- administratie of andere instanties.

PRIVACY OP INTERNET Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons) gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

E-MAILADRESSEN

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

OVERIGE INFORMATIE

De gegevens van particuliere gebruikers van de webshop van TVHeroes.nl worden louter gebruikt voor de afhandeling van de geplaatste bestelling. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Van zakelijke gebruikers van de webshop van TVHeroes.nl gebruiken we wel alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).

BEVEILIGDE SERVER

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is , vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

REAGEREN?

In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van TVHeroes.nl, waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.

TVHEROES

De Draei 16-O

8621 CZ  HEEG

Email verkoop@tvheroes.nl